Collegebesluitenlijst Eemnes 14 februari 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 21 februari 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 6
De besluitenlijst van het college van 7 februari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Jaarlijks benutten van de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport voor incidentele bijdragen aan activiteiten.
Korte inhoud: Om het college incidentele bijdragen te laten verstrekken voor activiteiten binnen de doelstelling van deze reserve wordt de raad voorgesteld om jaarlijks € 10.000,- te onttrekken en op te nemen in de begroting.

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. in de begroting 2017 € 10.000,- te onttrekken aan de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport en op te nemen onder Algemene Voorzieningen Wmo -incidentele subsidies en in latere jaren in de ontwerpbegroting tot de reserve is uitgeput.
2. om de 10e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
 

2.2.

1e wijziging Tarieventabellen behorende bij de Legesverordening 2017
Korte inhoud: De rijksoverheid heeft voor 2017 haar tarieven voor de rijbewijzen foutief vastgesteld. De tarieven voor de rijbewijzen moeten in de al vastgestelde legesverordening 2017 worden aangepast. Naast deze aanpassingen vindt er nog een aantal aanpassingen plaats.

Het college besluit de 1e wijziging van de tarieventabellen behorende bij de legesverordening 2017 vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Integraal Huisvestingsplan Eemnes
Korte inhoud: De Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes is in afstemming met de schoolbesturen, schooldirecteuren en maatschappelijke instellingen tot stand gekomen. Op basis van de verkregen inzichten heeft het huisvestingsscenario waarbij Wegwijzer en Noorderlicht verhuizen naar Schoolpad 1 de voorkeur. Bij realisering van dit huisvestingsscenario, zal het Christelijk onderwijs hun huidige locaties verlaten en het Schoolpad 1 als onderwijslocatie in gebruik nemen, hierdoor ontstaat er onderwijsruimte op de bestaande locaties van Clusterschool en Hobbitstee/Noorderlicht. Het Integraal Huisvestingplan is besproken in de Ronde van 23 januari 2017. De reacties van belangstellende zijn in bijgevoegde tabel opgenomen, evenals een praatschets voor een verkeerskundige oplossing bij schoolpad 1.

Het college neemt nog geen besluit in afwachting van meer informatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college heeft de gespreksthema's en de strategienota Gastvrije Randmeren besproken.. 

6.2

Het college besluit als volgt te reageren op het verzoek van raadslid Sprey om een kilo rubbergranulaat te verstrekken. Het college besluit om geen kilo rubbergranulaat te verstrekken. Rubbergranulaat is onderzocht door het RIVM, er is onderzoek gedaan in Amerika en er wordt onderzoek gedaan op verzoek van de Europese Commissie. Alle gegevens die uit deze onderzoeken komen zijn aan de gemeenteraad verstrekt. Op dit moment zien wij geen aanleiding verder onderzoek uit te laten voeren.