Collegebesluitenlijst Eemnes 7 januari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem, burgemeester
 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 17 december 2019

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

trouwen op een alternatieve trouwlocatie

 

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie in het weiland (perceel kadasternummer K00138)
2. gelegen op de hoek van de Stachouwerweg/Te Veenweg Noord in Eemnes.

 

02.02.

Verkoop Zuidersingel 4-6 Eemnes

 

Het college besluit:
1. De Raad voor te stellen het pand Zuidersingel 4-6 voor de getaxeerde waarde te verkopen aan de zittende huurder.
2. De Raad voor te stellen de zittende huurder hiervoor een hypothecaire lening te verstrekken ter hoogte van het aankoopbedrag.
3. De Raad voor te stellen hiertoe de 5e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
4. Ter vastlegging van het gebruik van een gedeelte van de werf een bruikleenovereenkomst aan te gaan op het moment dat verkoop zijn beslag vindt.

 

 

 

02.03.

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2021

 

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2021 VRU zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
2. De zienswijze voor te leggen aan de raad van 27 januari 2020

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

DVO 2020 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte

 

Het college besluit:
1. In te stemmen met de prioritering in de DVO 2020 van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte (RO/OR)
2. dat de prioritering geen statisch gegeven is, maar maandelijks met de portefeuillehouder wordt besproken.

 

 

03.02.

Bestuursopdracht Plantsoen - Braadkamp

 

Het voorstel is aangehouden in afwachting van nadere informatie.

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

04.01.

Overhevelen €150.000 naar Duurzaamheidslening

 

Het college besluit:
1. € 150.000 toe te voegen aan het budget voor de ‘Duurzaamheidslening gemeente Eemnes’;
2. Deze € 150.000 te onttrekken aan het beschikbare budget voor de ‘Stimuleringslening Duurzaamheid Bedrijven gemeente Eemnes 2016’.

 

04.02.

Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi

 

Het college besluit in te stemmen met het verhogen van de reizigersbijdrage van de Wmo-taxi met €0,05 per zone (van €0,60 naar €0,65 per zone) per 1-1-2020.

 

04.03.

Resultaten dialooggroep fiets regio Amersfoort

 

Het college besluit de resultaten dialooggroep fiets vanuit de regio Amersfoort ter kennisname aan de raad te zenden.

 

04.04.

Actualisatie prestatieafspraak duurzaamheid

 

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:
1. in te stemmen met de geactualiseerde prestatieafspraak inzake duurzaamheid;
2. de heer Lankreijer, portefeuillehouder Wonen, te machtigen de ‘Actualisatie prestatieafspraak duurzaamheid’ namens de gemeente te ondertekenen.

 

 

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

05.01.

Canon van Eemnes

 

Het college besluit 1. tot het plaatsen van de canon van Eemnes conform DO+ van de interieurarchitect van het Huis van Eemnes; 2. In te stemmen met het gewijzigde grafische ontwerp; 3. Tot een tegelafdruk met daarop de naam van de kunstenaar die de pentekening gemaakt heeft; 4. De raad hierover middels een raadsinformatiebrief te informeren.

 

 

05.02.

Memo geluidswal
Het college besluit de memo geluidswal aan het presidium te zenden.