Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente Eemnes zich bestuurlijk en financieel verbindt. Deze verbonden partijen bestaan uit deelnemingen door de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. NV’s, BV’s, Stichtingen, Verenigingen, Corporaties en Publiek Private Samenwerking constructies.

Organisaties

 1. BEL Combinatie
  De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hebben op 1 januari 2008 hun gemeentelijke organisaties samengevoegd tot 1 bedrijf, de BEL Combinatie.
  Eemnes heeft een sterk lokaal georiënteerd bestuur, gericht op behoud en versterking  van het dorpse karakter. De gezamenlijke ambtelijke organisatie biedt efficiënte en professionele diensten aan de inwoners.
   
 2. Regio Amersfoort
  De gemeenten Amersfoort, Soest, Baarn, Leusden, Bunschoten, Woudenberg en Eemnes hebben een bestuursconvenant met de beleidsvelden:Ruimte en wonen, Economische zaken en toerisme, Verkeer en vervoer, Sociaal domein, Regioprofilering. Op het gebied van het sociaal domein doet Eemnes alleen mee aan ‘jeugdzorg’. Voor de uitvoering van de WMO en participatiewet is Eemnes aangesloten bij de regio Gooi- en Vechtstreek.
   
 3. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU draagt zorg voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en  geneeskundige hulpverlening.
   
 4. GGD Utrecht (GGD-U)
  Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht zijn aangesloten bij de GGD Utrecht (GGD-U). De GGD-U voert alle taken uit, die bij of krachtens de Wet Publieke gezondheid zijn opgedragen aan de dienst.
   
 5. Tomingroep
  Tomingroep helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het verkrijgen van passend werk. Ze bieden re-integratie, scholing, begeleiding en bemiddeling en hun professionele bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. Ze werken samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties en het UWV. En ook in opdracht van de gemeente Eemnes en nog 8 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
   
 6. Regio Gooi- en Vechtstreek
  De Regio Gooi- en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen op te pakken. Dat kan van alles zijn. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD), de Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Ook het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is onderdeel van de Regio Gooi- en Vechtstreek. Het RBL houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar.
   
 7. SoZa HBEL
  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Blaricum doet dat in samenwerking met Laren, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.
   
 8. Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
  De gemeenten Amersfoort, Baarn,  Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik,  Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en de provincie Utrecht zijn aangesloten bij de Regionale omgevingsdienst Utrecht (RUD). De RUD voert adviserende en uitvoerende taken uit op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder basistaken en de uitoefening van krachtens de milieu- en omgevingswetgeving gegeven bevoegdheden.
   
 9. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
  Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht zijn aangesloten bij de Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De AVU draagt zorg voor regie, coördinatie en organisatie van het transport en de be- en verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten.
   
 10. Archief Eemland
  De gemeenten Amersfoort, Woudenberg, Leusden, Baarn, Soest, Eemnes, Renswoude en het Waterschap Vallei en Eem zijn aangesloten bij het Archief Eemland. De gemeente Amersfoort is aangewezen als centrumgemeente. Het Archief Eemland is geen rechtspersoon of gemeenschappelijk orgaan. De gemeente Amersfoort is aangewezen als archiefbewaarplaats voor bescheiden, ouder dan 20 jaar, die niet worden vernietigd.

Stichtingen, coörporaties en verenigingen waarin de gemeente participeert

 • Talent Primair
  De uitvoering van het openbaar onderwijs is overgedragen aan Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.
   
 • Dimpact
  Dimpact is een landelijk samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van ICT.
   
 • Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren
  Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De coöperatie heeft als doel het kwaliteitsniveau van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te behouden en waar mogelijk te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Omdat een aantrekkelijk ingericht en goed onderhouden gebied een gezamenlijk belang is, pakken de randmeergemeenten via de coöperatie Gastvrije Randmeren het recreatief beheer gezamenlijk op.
   
 • Gebiedscoöperatie O-gen
  O-gen is een organisatie van leden. Overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, ondernemers en particulieren werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.