Openbare kennisgevingen

Besluit tot keuze centrale stemopneming door het Gemeentelijk Stembureau op 23 november 2023 in de gemeente Eemnes.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes  besluit voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 (gelet op artikel N1 en Na 2 van de Kieswet) het volgende:

1. Te kiezen voor een centrale stemopneming (CSO) door het Gemeentelijk Stembureau (GSB).
2. BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ  Eemnes aan te wijzen als locatie voor de zitting van het 
    Gemeentelijk Stembureau (GSB).
3. De zitting van het GSB voor de vaststelling van de gemeentelijke stemtotalen is op donderdag 23
    november 2023 vanaf 09.00 uur. 

Bovenstaande is besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 22 augustus 2023.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Eemnes maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.    MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.    MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: 
Team Publiek
Zuidersingel 5
3755 AZ  EEMNES

Plaats: Eemnes
Datum: 28 september 2023

De burgemeester voornoemd,

R. van Benthem

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Eemnes maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.    SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.    MONDELINGE AANVRAAG

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Team Publiek
Zuidersingel 5
3755 AZ  EEMNES

Plaats: Eemnes
Datum: 28 september 2023

De burgemeester voornoemd,

R. van Benthem