Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In beide wetten staan regels over de openbaarheid van informatie, waarvoor bestuursorganen verantwoordelijk zijn. Het uitgangspunt van de Woo is openbaarheid van informatie. Bepaalde informatie zal voortaan actief openbaar worden gemaakt. Daarnaast kan er een Woo-verzoek worden ingediend, waar informatie wordt opgevraagd die verband houdt met de publieke taak. Een Woo-verzoek kan géén betrekking hebben op informatie die al openbaar is, bijvoorbeeld op de gemeentelijke website.

Vereisten Woo-verzoek

U kunt uw Woo-verzoek mondeling, schriftelijk of per e-mail indienen bij het bestuursorgaan. Het Woo-verzoek kan schriftelijk toegestuurd worden aan de gemeente (Postbus 71, 3755 ZH Eemnes). Per e-mail kan het verzoek gestuurd worden naar info@eemnes.nl

Een Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo concreet mogelijk aan welke documenten u wilt ontvangen en welk onderwerp dit betreft;
  • De informatie moet zijn vastgelegd in een document. Bijvoorbeeld op papier of als film, foto of computerbestand;
  • Het verzoek bevat uw naam en adres.

Kosten

Let op: voor het verstrekken van kopieën van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Contactfunctionaris

In de Wet open overheid is ook vastgelegd dat gemeenten een contactfunctionaris moeten hebben. De contactfunctionaris is er om al uw vragen te beantwoorden over de Wet open overheid. Heeft u vragen? Bel naar 14 035.