Donderdag 11 juli: 2e informatieavond Laarderweg

Zoals bekend willen we de verkeersveiligheid op de Laarderweg verbeteren en de verkeersoverlast verminderen. Ook is de weg aan onderhoud toe. Daarom gaan we de weg opnieuw inrichten. In april was hierover een 1e informatieavond. De 2e informatieavond is op donderdag 11 juli om 19:15 in het huis van Eemnes. Woont u in de directe omgeving van de Laarderweg, dan ontvangt u persoonlijk een brief hierover.

Concept wegontwerp

Ter er voorbereiding op de 2e informatieavond over gepland groot onderhoud aan de Laarderweg kunt u het concept wegontwerp bekijken.

In het concept wegontwerp voor de Laarderweg ziet u het volgende:

  • Een weg met brede fietsstroken waarbij de voorrangssituatie van de zijwegen geregeld is.
  • Slingerremmers die worden ingepast om de verkeerssnelheid te matigen. Punaises, drempels en plateaus worden zoveel mogelijk verwijderd om hinder van trillingen te voorkomen.
  • Tussen de Veldweg en Streefoordlaan een oversteek met middengeleider waarmee de weg in twee delen overgestoken kan worden.
  • Opties voor herinrichting van de oversteek ter hoogte van supermarkt BONI.
  • Een voorstel voor aanpassing van de fietsaansluitingen bij het kruispunt Noordersingel - Laarderweg en verbetering van de zichtbaarheid van het zebrapad bij de Minnehof.
  • Een voorstel voor geleiding van (langzaam) verkeer op het plein van de Minnehof.

Overige onderwerpen tijdens de informatieavond

Tijdens de informatieavond presenteren we nog 2 onderwerpen. We lichten ze alvast toe:

Een overzicht van vragen en antwoorden op ontvangen reacties over vermindering van verkeer op dit deel van de Laarderweg

Hoewel vermindering van verkeer op de Laarderweg geen onderdeel van de met de raad besproken bestuursopdracht voor het groot onderhoud is, staat de gemeente ervoor open om dit te onderzoeken op haalbaarheid. Dat doen we omdat een aantal inwoners daarom heeft gevraagd en is in een gesprek met enkelen van hen toegelicht op 24 juni 2024. Voorwaarde hierbij is dat het onderzoek los komt te staan van het project groot onderhoud aan de Laarderweg. Redenen daarvoor zijn dat:

  • Het groot onderhoud aan de Laarderweg op korte termijn nodig is en niet kan worden uitgesteld vanwege kwaliteits- en veiligheidseisen. 
  • Het onderzoek (met verschillende varianten) zorgvuldig kan worden uitgevoerd.
  • Vermindering van verkeer op de Laarderweg gevolgen heeft voor geheel Eemnes. Dat wil zeggen: vermindering van verkeer op de Laarderweg zal leiden tot meer verkeer op omliggende wegen. Omwonenden en belanghebbenden van deze gebieden dienen daarom ook betrokken te worden.  

Een ontwerp voor herinrichting van de (kleine) rotonde

Voor de rotonde bij de aansluiting met de Zuidersingel is een ontwerp gemaakt vanuit het oogpunt de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers te vergroten. Bij de rotonde kunnen fietsers de wegen nu nog in twee richtingen oversteken hetgeen relatief risicovol is. Daarom is in het ontwerp een eenrichting-fietspad om de rotonde heen gelegd. Ook zijn de gebruikelijke zebrapaden bij de rotonde toegevoegd. Binnen de bebouwde kom is een dergelijke rotonde het meest voorkomend waardoor het aansluit bij het verwachtingspatroon van de automobilist.

U kunt ontwerp voor herinrichting van de (kleine) rotonde bekijken. Kanttekening is dat het budget voor groot onderhoud van de Laarderweg (nog) niet voorziet in toevoeging van een herinrichting van de rotonde. Op basis van een kostenraming en een inventarisatie van subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de provincie zal de haalbaarheid moeten blijken. In combinatie met de verkeersveiligheid die kan worden vergroot met de realisatie van het ontwerp zal dit ter afweging en besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Reactienota eerste informatieavond

Reactienota eerste informatieavond Laarderweg (d.d. 4 april 2024).

Een foto van de Laarderweg.