Incassoreglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen

Dit reglement geldt voor de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;
b. Belastingschuldige: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die is aangeslagen in één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren.
c. Woning; onroerende zaak, c.q. object dat in hoofdzaak tot bewoning dient;
d. Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan gemeentelijke belastingen, die op het aanslagbiljet vermeld zijn;
e. Incassant: de gemeente Blaricum, Eemnes en/of Laren

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen: Onroerende-zaakbelastingen, Rioolheffing, Hondenbelasting en Afvalstoffenheffing.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan waarop zij betrekking hebben.
 2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren,  indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.
 3. Als de automatische incasso op enig moment is stopgezet, kan het gedurende het afschrijvingstijdvak nog maximaal eenmaal opnieuw geactiveerd worden.
 4. Deelname aan automatische incasso is niet mogelijk, in geval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 90,00.

Artikel 5 Aanmelding

 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de groene machtigingskaart in te leveren of toe te zenden aan de afdeling invordering van de gemeente Blaricum, Eemnes en/of Laren.
 2. De aanmelding voor de automatische incasso kan worden ingediend voordat een aanslag of aanslagen voor het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd, maar moet uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de afdeling invordering van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren zijn ingekomen.
 3. Incassant is bevoegd aanmeldingen, die na de in tweede lid bedoelde termijn bij hem zijn ingekomen, voor het desbetreffende belastingjaar te accepteren in het geval dit redelijkerwijs nog mogelijk is voordat de vervaldatum van betaling van de aanslag of aanslagen, die geldt bij niet-automatische incasso, is verstreken.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso wordt geacht mede van toepassing te zijn op daarvoor in aanmerking komende aanslagen welke na aanmelding en acceptatie van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden opgelegd en toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht geacht ieder jaar stilzwijgend te zijn verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedragen

 1. De formele belastingschuld wordt verdeeld in negen gelijke, maandelijks te incasseren termijnen.
 2. De incassant heeft het recht, indien wijziging van de grootte van de formele belastingschuld daartoe aanleiding geeft of indien een of meet termijn bedragen niet geïncasseerd konden worden, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 9 Aanvang en tijdstip van afschrijving

 1. De Automatische incasso vangt niet eerder aan dan nadat het aanslagbiljet is verzonden.
 2. Bij een eerste aanmelding van een machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag zo spoedig mogelijk plaats na acceptatie van de machtiging een en ander met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid.
 3. Bij een stilzwijgende verlening van de machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag van een formele belastingschuld plaats op of omstreeks vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet, onverminderd het bepaalde in het vierde lid.
 4. De incassant zal een termijnbedrag automatisch doen afschrijven op of omstreeks de eerste werkdag van een maand, met dien verstande dat geen afschrijving plaats vind buiten de periode van de laatste of de eerste week van een maand.

Artikel 10 Vertraging en beëindiging automatische incasso

 1. Indien geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden – met inbegrip van het geval dat dit een gevolg is van een opdracht tot terug storting door de belastingschuldige – geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat het desbetreffende bedrag tegelijk met het volgende termijnbedrag door middel van automatische incasso zal worden geïncasseerd.
 2. Indien twee al dan niet opeenvolgende termijnbedragen niet automatisch geïncasseerd kunnen worden, geeft de incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden opgeheven en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van gemeentebelastingen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren binnen twee weken na dagtekening dient te worden voldaan. Dit geldt ook voor situaties waarin de verstrekte machtiging een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer betreft.
 3. Indien voor het laatste termijnbedrag van een formele belastingschuld geen automatische incasso kan plaatsvinden, geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden stopgezet en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren binnen twee weken na dagtekening dienen te worden voldaan.
 4. Indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren, geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden stopgezet en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren terstond dienen te worden voldaan.

Artikel 11 Gevolgen overlijden

 1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.
 2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de bij de machtiging gevoegde rode kaart of door middel van een schriftelijk opzegging.

Artikel 12 Gevolgen echtscheiding

 1. Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.
 2. Indien als gevolg van echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bij machtiging opgegeven rekeningnummer dan dient de belastingschuldige aan de incassant zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizingen van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 14 Wijziging bankrekeningnummer

Wijzigingen betreffende het op de automatische incasso betrekking hebbende bankrekeningnummer dienen altijd schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling invordering van de Gemeente Blaricum, Eemnes of Laren.

Artikel 15 Terugstorting door de belastingschuldige

 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.
 2. De opdracht tot terug storting wordt gegeven door binnen 30 dagen na incasso de gele terugboekingskaart aan de eigen bankinstelling te zenden, dan wel, in geval van internetbankieren, op de door de desbetreffende bankinstelling aangegeven wijze van terugstorting.

Artikel 16 Intrekking machtiging tot automatische incasso

 1. De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden ingetrokken door het inzenden van de rode kaart, of een schriftelijke en ondertekende mededeling aan incassant. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tenminste 14 dagen voor die datum is ontvangen door incassant.
 2. Na het accepteren van de intrekking geeft incassant de belastingschuldige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden stopgezet en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle vorderingen van Gemeentebelastingen van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren  binnen één week na dagtekening dienen te worden voldaan.
 3. Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan wordt de machtiging tot automatische geacht te zijn ingetrokken.

Artikel 17 Betalingsregeling

Indien de belastingschuldige na beëindiging van de automatische incasso om welke reden dan ook en hij alsnog voor een resterende belastingschuld een betalingsregeling wenst, dient hij daartoe terstond na die beëindiging storneren contact op te nemen met de afdeling invordering van de gemeente Blaricum, Eemnes of Laren.

Artikel 18 Slotbepaling

Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren kan worden aangehaald als “Incassoreglement Blaricum, Eemnes en Laren”.
Dit reglement is van toepassing voor alle vanaf dat moment via het gecombineerde aanslagbiljet op te leggen aanslagen.

Het incassoreglement is als bijlage 1 opgenomen in de Leidraad Invordering 2016. U kunt deze inzien op Overheid.nl