Regionale Energie Strategie (RES)

De Regio Amersfoort, waar Eemnes onder valt, zet lokaal en regionaal stappen om een duurzame regio te worden. Naast de regionale ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen, wordt op dit moment samengewerkt met onder andere natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties aan de Regionale Energie Strategie (RES). De RES geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig schone energie en warmte opwekken.

Ambities in Eemnes

In Eemnes zijn de ambities op klimaatgebied groot en zijn de inwoners al vroeg betrokken bij de energietransitie. Zo hebben er al veel inwoners gebruikgemaakt van de regeling voor zonne-energie op de daken en zet Eemnes nu in op de agrarische- en bedrijfsdaken. Ondertussen loopt een onderzoek naar ultradiepe geothermie voor de langere termijn. 

Tweede zonneveld

Eemnes heeft het eerste zonneveld in de regio en is op zoek naar een tweede mogelijke plek, naar aanleiding van een motie in 2019. De ‘oksels’ bij de snelwegen zijn daarvoor heel geschikt, omdat die plekken niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Ook worden de mogelijkheden tot het overkappen van parkeerplaatsen onderzocht, op verzoek van de Eemnesser gemeenteraad. Eemnes zet volop in op zonne-energie.

Concept RES

In maart 2020 is de concept Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De RES bevat een voorlopig concept-bod waarin de regio aangeeft hoeveel duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en welke gebieden kansrijk zijn om de opwek te realiseren. Ook geeft het concept-bod aan hoe groot de warmtevraag is in de regio en hoe de samenleving betrokken wordt om de stap naar schone energie te zetten. 

De gemeenteraad stemde op 28 september 2020 in met de Concept-RES, zonder amendementen of moties. De RES is vervolgens aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Volgende stap is het verder uitwerken van de Concept RES naar de RES 1.0. (indienen per 21 juli 2021). Lees meer over de planning op de website van de RES

Gemeenteraad beslist

Voor de langere termijn, tot 2050, is er een kaart met kansrijke zones opgenomen in het concept-bod. Op deze kaart is te zien waar, met de huidige kennis van zaken, grootschalige energieopwekking mogelijk lijkt. De daarop ingetekende kansrijke zones kunnen op voorhand niet op instemming rekenen. De exacte locatiekeuzes worden door de raden van de afzonderlijke gemeenten gemaakt. Eemnes gaat dat de komende jaren in goed overleg met de inwoners doen. 

Bijeenkomsten over de Concept-RES 

Op 7 september 2020 organiseerde de Regio Amersfoort, waar Eemnes onder valt een webinar. Kon u het webinar niet volgen? Het is terug te kijken via YouTube
Ook organiseerde de gemeente een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst op 14 september 2020 werden aanwezigen geïnformeerd over regionale vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. 

Op 21 september 2020 heeft de raad het concept-bod tijdens de Commisie Bestuur Samenleving en Middelen (BSM) besproken. En op 28 september 2020 nam de gemeenteraad hierover een besluit tijdens de raadsvergadering

Lees het conceptbod en overige informatie over de RES