Urgentieverklaring: voorrang op een sociale huurwoning in noodsituaties

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang. In bijzondere situaties kan het noodzakelijk zijn dat er een snellere oplossing nodig is voor uw woonprobleem dan andere mensen die een sociale huurwoning zoeken. U kunt dan een urgentieverklaring krijgen. Daarmee krijgt u voorrang.

De gemeente wil woningzoekenden in noodsituaties helpen maar ook zo min mogelijk uitzonderingen maken. Zodat de mensen die al heel lang ingeschreven staan voor een sociale huurwoning ook een kans maken en de woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Daarom krijgt u niet zomaar voorrang. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook zijn er kosten verbonden aan een urgentieaanvraag die u zelf moet betalen. Laat u daarom goed informeren voordat u een urgentie aanvraagt.

Hoe werkt het?
Hieronder leest u hoe het aanvragen van een urgentieverklaring werkt. Ook vindt u hier de belangrijkste voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Lees de onderstaande informatie goed door. Let op: als u een urgentie wilt aanvragen, kost dat eenmalig € 60,-.

Stap 1: bekijk goed of u aan de voorwaarden voldoet

De gemeente Eemnes bepaalt wat de regels zijn om urgentie te kunnen krijgen. De regels en voorwaarden staan in de zogenoemde Huisvestingsverordening Eemnes. De Huisvestingsverordening is een document met regels en voorwaarden van de gemeente. De urgentiecommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de regels die staan in de deze verordening.

U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • Legaal in Nederland woont;
 • Een economische of maatschappelijke binding heeft met de gemeente Eemnes.
Lees hier wat een economische- of maatschappelijke binding betekent

Een economische binding betekent dat u:

 • minstens 1 jaar voor ten minste 19 uur per week werkt in Eemnes of in de regio Eemvallei of;
 • minstens 1 jaar voor ten minsten 19 uur per week een opleiding volgt in Eemnes of in de regio Eemvallei of;
 • een zelfstandige ondernemer bent in Eemnes of in de regio Eemvallei, waarbij u kunt aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie met de werkzaamheden en het gebied.

Een maatschappelijke binding betekent dat u: 

 • minstens 1 jaar onafgebroken woont in de gemeente Eemnes of;
 • gedurende de voorafgaande 20 jaar minstens 6 jaar onafgebroken heeft gewoond in Eemnes of de regio Eemvallei of;
 • gedurende de voorafgaande 10 jaar minstens 4 jaar onafgebroken heeft gewoond in Eemnes en vanwege het volgen van een voltijdstudie of opleiding de gemeente heeft verlaten.

Let op: de maatschappelijke binding moet aangetoond kunnen worden met gegevens vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). De urgentiefunctionaris kan de BRP gegevens voor u controlen.

Lees hier de belangrijkste voorwaarden en regels

In het algemeen geldt:

 • U krijgt alleen urgentie als er een noodsituatie is, of deze dreigt binnenkort te ontstaan;
 • U kunt het woonprobleem niet zelf oplossen;
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem;
 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 44.035,-. is (als uw huishouden bestaat uit 1 persoon) of is minder dan € 48.625,-. is (als uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon).
 • U staat ingeschreven op WoningNet regio Eemvallei en reageert actief op het woningaanbod in Eemnes én de rest van de regio Eemvallei.

U kunt urgentie krijgen, als er sprake is van een:

 • Medische indicatie:
  • een snelle oplossing van uw woonprobleem is om medische redenen noodzakelijk. Uw medische situatie kan daarvoor worden onderzocht of;
  • u heeft een WMO indicatie om te verhuizen en een verhuizing is de snelste en goedkoopste manier om uw woonprobleem op te lossen.
 • Sociale indicatie:
  • relatiebreuk met één of meer inwonende, minderjarige kinderen of;
  • ernstige financiële problemen buiten uw schuld om waardoor u de woonlasten niet meer kunt opbrengen en u zorg draagt voor minimaal één minderjarig kind. Uw financiële zorgen zijn niet ontstaan door relatiebeëindiging of;
  • onaanvaardbare situaties waarbij het gaat om dreigende dakloosheid door plotselinge overmacht buiten eigen schuld zoals calamiteiten waardoor uw woning onbewoonbaar is geraakt.
 • Plaatselijke brandweerlieden:
  • u bent minimaal 2 jaar actief bij de brandweerpost Eemnes en beschikt over een afgeronde opleiding manschap. Bij uw aanvraag moet een motivatie van de commandant aangeleverd worden waaruit blijkt dat uw urgentie noodzakelijk is voor de bezetting van de brandweerpost.
Stap 2: u neemt contact op met de urgentiefunctionaris

Heeft u de voorwaarden en regels goed doorgelezen en denkt u dat in aanmerking komt voor een urgentie? Vul dan dit formulier in. De urgentiefunctionaris neemt daarna contact met u op om uw situatie te bespreken. 

U maakt in deze stap de keuze of u uw aanvraag voor urgentie echt wil indienen. De urgentiefunctionaris heeft veel ervaring met urgentieaanvragen en kent de regels en voorwaarden goed. De urgentiefunctionaris adviseert wat in uw situatie de kans is op urgentie. Ook al zegt de urgentiefunctionaris dat u weinig kans maakt op urgentie, kunt u altijd een urgentieverklaring aanvragen. De urgentiefunctionaris kan u dit niet verbieden.

Stap 3: u verzamelt informatie voor uw aanvraag

U heeft op dit moment ervoor gekozen om de urgentie echt aan te vragen. Voordat de aanvraag officieel ingediend wordt, betaalt u eenmalig € 60,-. 

Als uw betaling is ontvangen, schrijft de urgentiefunctionaris een verslag over uw situatie. U levert documenten aan die bewijzen dat uw situatie is zoals u verteld heeft. De urgentiefunctionaris vertelt u welke documenten u moet inleveren. U moet er zelf voor zorgen dat u dit op tijd doet.

Stap 4: u reageert op het verslag over uw situatie

De documenten en het verslag dat de urgentiefunctionaris heeft geschreven, is samen uw urgentiedossier. U mag schriftelijk reageren op het verslag. 

Zodra de urgentiecommissie uw urgentiedossier ontvangt, stuurt de commissie u een kopie van het urgentieverslag. U mag schriftelijk reageren op dit verslag. Als u bijvoorbeeld vindt dat er fouten in staan, of er belangrijke informatie is vergeten, dan geeft u dit aan. U stuurt uw reactie binnen 1 week naar de urgentiecommissie. Uw reactie komt bij uw urgentiedossier.

Stap 5: de urgentiecommissie neemt een besluit op uw aanvraag

Dit doet de urgentiecommissie op basis van uw urgentiedossier. U krijgt geen gesprek met de urgentiecommissie. U ontvangt het besluit binnen 6 weken nadat de urgentiecommissie uw aanvraag ontving. 
Het besluit kan zijn:

 • U krijgt urgentie: uw urgentie is 6 maanden geldig. U kunt zelf reageren op woningen, of een corporatie zoekt voor u een woning (bemiddeling). In het besluit leest u wat voor u geldt.
 • U krijgt geen urgentie: in het besluit legt de urgentiecommissie uit waarom u geen urgentie krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Soms kan de urgentiecommissie geen definitief besluit nemen. U moet dan nog bepaalde informatie aanleveren. U krijgt een bericht waarin staat welke informatie dit is. Zodra zij uw informatie ontvangt, neemt de urgentiecommissie een definitief besluit op uw aanvraag.

Wilt u urgentie aanvragen?

Heeft u bovenstaande stappen goed doorgelezen en denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan contact op met de urgentiefunctionaris. Dat kan via onderstaande knop.

Start urgentieaanvraag