Actualisatie komgrenzen

De gemeente kan verschillende komgrenzen vaststellen. Deze zijn onder andere van belang voor de maximum snelheid gekoppeld aan de bebouwde kom en voor het beoordelen van kapaanvragen. De huidige komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming zijn verouderd. Daarom is actualisatie noodzakelijk.

De ontwerpkaarten liggen nu ter inzage. Zie ook onder Bekendmakingen op deze website. 

Komgrens Wegenverkeerswet

Door het vaststellen van de komgrens Wegenverkeerswet kan de gemeente bepalen welke snelheid van toepassing is binnen de gemeente en handhaven op basis van de APV. De voorgestelde komgrens Wegenverkeerswet sluit aan bij de huidige situatie (bebouwde kom borden) en houdt rekening met geplande gebiedsontwikkelingen.

Komgrens Wet natuurbescherming

Door het vaststellen van de komgrens Wet natuurbescherming wordt bepaald wie bevoegd gezag is voor het beoordelen van een Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (kapvergunning). In het algemeen is de provincie bevoegd gezag buiten de komgrens en de gemeente binnen de komgrens. Via de APV kan daar een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld voor bomen in een tuin bij een boerderij.

Inzage ontwerpkaarten

De ontwerpkaarten met komgrenzen liggen t/m 13 juli 2023 ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling indienen bij het college van B&W van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Indien u uw reactie mondeling naar voren wenst te brengen dan dient u telefonisch een afspraak te maken met de verantwoordelijke medewerker de heer Kraaikamp voor de komgrens Wegenverkeerswet of mevrouw Heilema voor de komgrens Wet natuurbescherming, beide via telefoonnummer 14 035.

Komgrenzen wegenverkeerswet (pdf, 2,5 MB)
Komgrenzen Wet natuurbescherming (pdf, 2,5 MB)
Digitale kaart  (u moet inzoomen om de komgrenzen te kunnen zien)
Bekendmaking