Informatieavond: Vragen bewoners en antwoorden gemeente over De Hilt, en advies WAC

Tijdens een informatieavond in oktober 2019 is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). De vragen van de bewoners en de antwoorden van de gemeente over De Hilt kunt u op deze pagina teruglezen. Hier staat ook het advies van de WAC (Woonadviescommissie).

Inspraakreacties concept stedenbouwkundig plan Locatie Hilt

Inspraakreactie 1: Anoniem

Samenvatting
Rekening houden met starters door woning aan te bieden via een marktproduct koopgarant of koopstart.

Beantwoording
De verkavelingen van de Hilt en HSS samen voldoen qua type woningen aan de Woonvisie. Bij de HSS worden sociale huurwoningen gebouwd met 2 en 3 kamers en koopwoningen met koopgarant. 

Inspraakreactie 2: Bewoner Laarderweg 

Samenvatting

 1. Bewoner pleit voor behoud van meer bomen en dieren en het unieke stukje groen in het hartje van Eemnes. Insprekers vinden dat er in de plannen alsnog veel groen verdwijnt, temeer omdat er ransuilen in het gebied voorkomen.
 2. De achtertuin grenst aan een veel gebruikt voetpad en veldje van de Hilt. Inspreker wil dit voetpad behouden en de huidige bomenrij tussen het voetpad en het veldje.

Beantwoording

 1. Een deel van het groen zal inderdaad verdwijnen. We zullen echter de verkaveling zodanig aanpassen, dat het groen naast Hasselaarlaan 72 (deels) behouden blijft. Overigens zal de bomenrij/singel tussen de school en de Hilt zoveel mogelijk worden gespaard.
 2. Achter de woningen Laarderweg 44-52 zijn 6 twee-onder-een-kap-woningen geprojecteerd. De woningen aan de Laarderweg betreffen vrijstaande woningen en ook twee-onder-een-kap-woningen. Voor deze woningen is een achterpad niet strikt noodzakelijk omdat de bewoners via de voorzijde van hun woning, via de Laarderweg hun perceel en achtertuin kunnen bereiken. Het achterpad hoeft dan ook niet te worden behouden. Bij behoud van het achterpad worden de tuinen van de twee-onder-een-kap-woningen te klein. De bomen waar inspreker op doelt zijn vrij hoog en komen in de achtertuinen van de nieuwe woningen te liggen. Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat deze bomen zorgen voor groene omlijsting van de tuinen van de woningen van de Laarderweg, zijn de bomen te groot voor de tuinen van de nieuwe woningen en de nieuwe woningen komen in de schaduw van deze bomen te liggen.  Wij zijn daarom niet voornemens om de bomen te handhaven. Ter compensatie bieden wij de bewoners van de woningen van de Laarderweg één of twee nader te benoemen bomen aan die zij in hun eigen achtertuin kunnen zetten.

Inspraakreactie 3: Anoniem

Samenvatting

 1. Het wordt tijd dat we verkeerskundig naar het grotere geheel van Eemnes kijken.
 2. Aandacht voor verkeersveiligheid, behoud kwaliteit en groen. 
 3. Het plan is nu slechts financieel en op aantallen gestuurd.
 4. Erfgrenzen kloppen niet.

Beantwoording

 1. Periodiek maakt de gemeente een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Het GVVP  beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Het plan schetst onder andere de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle soorten verkeer: bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Anders dan inspreker kennelijk meent, is er voor het verkeer op de langere termijn weldegelijk aandacht.
 2. Voor de verkeersafwikkeling in het gebied is door de cluster Verkeer van de BEL Combinatie een verkeersadvies pgesteld. Hieruit blijkt dat het gebied, mede door de aanleg van voldoende voetpaden, veilig is. Door de bouw van woningen zal wel groen verdwijnen. Daar staat tegenover, dat er een heel groot gebouw (Hilt) verdwijnt en dat hiervoor in de plaats naast woningen ook tuinen komen. 
 3. De plannen van de Hilt en HSS voldoen samen aan de door de raad vastgestelde woonvisie. Als de financiën louter leidend voor deze plannen waren geweest, dan hadden we niet gekozen voor sociale huurwoningen of middeldure koopwoningen.
 4. Hier nemen we nota van. Er is opdracht verleend voor het inmeten van het gebied en het stedenbouwkundig ontwerp wordt hierop aangepast. 

Inspraakreactie 4: Diverse bewoners

Samenvatting

 1. Het appartementencomplex graag met ruime balkon
 2. Wordt er wel voldoende voor starters gebouwd?

Beantwoording:

 1. Het appartementencomplex is nog niet ontworpen. Het betreft nu nog een stedenbouwkundige plot. We gaan nog bezien of de suggestie meegenomen kan worden bij het ontwerp van het gebouw. Een ruim balkon is wel ons streven.
 2. De plannen van de Hilt en HSS voldoen samen aan de door de raad vastgestelde woonvisie. Hier zitten ook woningen bij voor starters. 

Inspraakreactie 5: Diverse bewoners

Samenvatting

 1. Graag een hofje met tuin voor senioren zoals in de Zuidbuurt.
 2. Aanpassen infrastructuur eerste deel Hasselaarlaan, parkeerverbod bocht tegenover nummer 24. Hier wordt veel te hard gereden.
 3. Zijn de tinyhouses huur of koop
 4. Wat gaat er aan groen verdwijnen?

Beantwoording:

 1. Wij zijn ook enthousiast over het hofje in de Zuidpolder. Wij zijn echter van mening dat een hofje, mede gelet ook op de vraag naar andere type woningen en het daarmee samenhangende grondgebruik,  minder goed past in de verkaveling van de Hilt. We zullen de verkaveling wel aanpassen voor de realisatie van een aantal grondgebonden seniorenwoningen met tuin.
 2. Het begin van de Hasselaarlaan is voldoende veilig voor het afwikkelen van het verkeer. Een parkeerverbod in de bocht bij Hasselaarlaan 24 is niet nodig omdat het sowieso verboden is om in een bocht te parkeren. Verder is de Hasselaarlaan relatief een vrij smalle weg, zijn er veel bochten en staan auto’s vaak ook op de weg geparkeerd. De inrichting van het gebied leent zich nu al niet voor hard rijden. De T-kruising aan het begin de Hasselaarlaan, ter hoogte van nummer 10 zal als een plateau worden uitgevoerd. 
 3. Daar is geen definitief besluit over genomen, maar vooralsnog gaan we uit van koop.
 4. Het voetbalveld dat nu zuidelijk van de Hilt ligt zal plaatsmaken voor woningen en tuinen. Daarnaast is een aantal kleinere woningen gepland op een deel wat nu nog grasveld is.

Inspraakreactie 6: Anoniem

Samenvatting:

 1. Geplande huis noordelijk van Hasselaarlaan 1b, garage graag aan huis vast maken en niet in de achtertuin.
 2. Let op PTT huisje naast Hasselaarlaan 1b.
 3. Bewoners van Hasselaarlaan 1b willen graag een stukje groen kopen.
 4. Bomen laten staan. In plaats van twee-onder-een-kap-woningen, de tiny houses zetten.

Beantwoording

 1. In plaats van de twee-onder-een-kap woningen noordelijk van de Hasselaarlaan 1b zullen seniorenwoningen worden gebouwd zonder garages. Met andere woorden, er komt geen garage direct noordelijk van het perceel Hasselaarlaan 1b.
 2. Hier nemen we nota van. Het huisje blijft staan en wordt ingepast.
 3. Verkoop van grond is door de aanwezigheid van het NUTS huisje niet mogelijk omdat hier in de aangepaste verkaveling een achterpad ligt en verder ook niet wenselijk gelet op de relatief beperkt diepte van de bouwkavels noordelijk van de woning.
 4. In onze voorkeursverkaveling maken de twee-onder-een-kappers plaats voor lage seniorenwoningen. 

Inspraakreactie 7: Bewoner Hasselaarlaan 

Samenvatting

 1. In de presentatie staat dat er 23 appartementen komen. Op de begane grond zijn 7 appartementen getekend. Bij 3 hoog zijn dit maar 21 appartementen. Bovendien is het gebruikelijk om op de begane grond een berging te hebben. Dan worden het dus nog minder appartementen. Bovendien zijn de appartementen wel klein (tussen 65 m2 en 85 m2).
 2. De Kiss en Ride voorziening is niet veilig. Kinderen moeten uitstappen en dan naar achteren lopen en de weg oversteken.
 3. De twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen staan op een stuk grond met een breedte van 10 meter wat vergelijkbaar is met de woningen van de Hasselaarlaan. Maar deze zijn geschakeld en de ingetekende woningen zijn vrijstaand en lijken een breedte te hebben van 8 meter in plaats van de beschikbare 10 meter als de woningen geschakeld worden. Wat is de overweging om kleine woningen te bouwen terwijl er veel grotere aantrekkelijkere woningen gebouwd kunnen worden? Misschien kunt u meer seniorenwoningen bouwen. 
 4. Speelt de stikstofproblematiek hier nog een rol?
 5. Het idee om op het speelveld 3 tiny houses te bouwen lijkt een schot voor de boeg. Het uitgangspunt van de gebiedsvisie is dat er zoveel mogelijk openbaar groen blijft bestaan. Dit betekent dat de begroeiïng op de geluidswal in tact moet blijven en ook moet worden onderhouden. Daarvoor is minimaal 1,5 meter grond nodig. Is er überhaupt behoefte aan tiny houses. 
 6. Op de platte grond staat het voetpad van de Hasselaarlaan naar de Hilt niet ingetekend. Er komen echter veel kinderen van de Fazantenhof naar de Hasselaarlaan over het bruggetje naar de school. Hier moet nog eens goed naar gekeken worden. 

Beantwoording

 1. De appartementen zijn getekend tussen 82,5 en 92,5 m2 BVO. De bouwhoogte is 4 lagen met een terug liggende gevel aan de achterkant. De bergingen en entreegebied zijn op de begane grond gedacht en gaan ten koste van de 3 middelste woningen. De lift en het trappenhuis worden geïntegreerd in het midden van het gebouw, waardoor het middelste appartement iets kleiner wordt (nl. 82,5 m2). Bij de uitwerking kan er ook voor gekozen worden om de stijgpunten als element toe te voegen aan de achterkant.
 2. De opbouw is dan als volgt:
  Laag 1:  begane grond: entree, bergingen, 4 appartementen (4x 84 m2 BVO)
  Laag 2: 7 appartementen (1x 82,5 m2, 4x84 m2, 2x 92,5 m2 BVO)
  Laag 3: 7 appartementen (1x 82,5 m2, 4x84 m2, 2x 92,5 m2 BVO)
  Laag 4: 5  appartementen (1x 82,5 m2, 2x84 m2, 2x 92,5 m2 BVO).
  Wij zijn van mening dat de appartementen voldoen aan de vraag. Overigens gaat het nu ‘slechts’ om een stedenbouwkundige visie. Deze is nog globaal van opzet. Bij de verdere uitwerking zullen details nader ingevuld worden en kunnen ook de maten nog afwijken.
 3. Er komt uiteindelijk geen Kiss and Ride. De parkeerplaats is wel aangepast zodat een deel van de parkeerplaatsen grenst aan een voetpad. Het andere deel van de parkeerplaatsen, in het midden van het terrein, is niet via een voetpad ontsloten. Dit komt vaker voor en is niet verkeersonveilig.
 4. De kavels van de bestaande woningen bij de Hasselaarlaan zijn iets minder breed dan 10 meter. De kavelbreedtes van de nieuwe woningen zijn ca. 11,5 tot 12 meter zodat de kavels op zich breed genoeg zijn voor de beoogde bebouwing. Wij sluiten echter niet uit, dat bij de nadere detaillering van het plan, de vrijstaande en twee-onder-een-kap-woningen worden geschakeld middels de garages. Voordeel daarvan is, dat de woningen inderdaad iets breder kunnen worden. Nu zijn de woningen getekend met een breedte van 6 meter. Bij schakelen van de woningen kan de breedte 6,30 tot 6,70 meter worden (cf. de breedte van de woningen van de Hasselaarlaan). 
 5. Stikstof zal nog nader onderzocht moeten worden. Recente onderzoeken in Eemnes (Zuidpolder), maar ook in Laren, wijzen uit, dat er geen problemen in dit kader zijn te verwachten.
 6. In de aangepaste verkaveling hebben wij nu een vlek aangegeven, waar nog een mogelijkheid is voor de bouw van woningen in collectief opdrachtgeverschap (CPO). Dit CPO komt uit Eemnes en heeft relatief veel leden. Het gaat dus niet om tijdelijke en kleine woningen, maar om woningen van verschillende omvang, van klein tot iets groter. De woningen zullen bestaan uit één laag met kap. Er blijft conform de wens van inspreker voldoende ruimte over voor het onderhoud aan de wal. Dit voetpad zullen wij alsnog op de kaart intekenen.

Inspraakreactie 8: Diverse bewoners Hasselaarlaan

Samenvatting
Bewoners pleiten voor behoud van meer bomen en dieren en het unieke stukje groen in het hartje van Eemnes. Insprekers vinden dat er in de plannen alsnog veel groen verdwijnt, temeer omdat er ransuilen in het gebied voorkomen.

Beantwoording
Een deel van het groen zal inderdaad verdwijnen. We zullen echter de verkaveling zodanig aanpassen, dat het groen naast Hasselaarlaan 72 (deels) behouden blijft. Overigens zal de bomenrij/singel tussen de school en de Hilt zoveel mogelijk worden gespaard.

Inspraakreactie 9: Bewoner Veldweg

Samenvatting

 1. De bewoner vraagt of er een weg komt tussen de Hasselaarlaan en Veldweg. 
 2. De bewoner vraagt of er ergens een nieuwe honden uitlaatstrook komt.

Beantwoording

 1. Er komt geen doorgaande weg voor snelverkeer tussen Hasselaarlaan en Veldweg. Er komt wel een verbinding voor noodgevallen (calamiteitenroute). 
 2. Dat is op dit moment nog niet bekend en maakt in deze fase geen onderdeel uit van de planvorming.
   
Vragen/opmerkingen die tijdens de informatieavond mondeling zijn gesteld

Spelen/groen

Blijft er voldoende ruimte voor groen en dieren in dit unieke deel van Eemnes?
Antwoord:
Voor de locatie is een flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd is, dar er geen geschikte (potentiële) nestlocaties zijn voor vogels met vaste rust- en/of verblijfplaatsen. Er zijn geen nesten van bijvoorbeeld buizerd, sperwerk en havik vastgesteld. Niettemin weten wij dat bijzondere soorten (bijvoorbeeld uilen) in het gebied worden gezien, maar deze zullen hun vaste verblijfplaats elders hebben. Mochten er tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden toch beschermde soorten gesignaleerd worden, zoals een ransuil, dan zullen er zo nodig maatregelen worden genomen. De bestaande wallen met bomen aan de noordzijde bij de school worden zoveel mogelijk behouden. Het stedenbouwkundige plan is hierop aangepast. (zie ook hieronder).
 
Waar komt het speelterrein (klim & klauterbos)?
Antwoord: De wal tussen de school en de Hilt blijft zo veel mogelijk gehandhaafd. Dit geldt ook voor de wal naast Hasselaarlaan 72. Beide plekken worden ook nu veelvuldig gebruikt door spelende kinderen. Daarom gaan wij geen heel nieuw klim & klauterbos aanleggen, maar hebben wij het stedenbouwkundige plan aangepast om de bestaande voorzieningen zoveel mogelijk te behouden. Op de plek waar nu de jeu de boules banen zijn, komt nog een aanvullende speelplek.

Hoe wordt omgegaan met de belofte dat groenspeelveld zou blijven en ook de groenstrook achter de Laarderweg?
Antwoord: Er blijft een speelveld in gebied. De groenstrook achter de woningen van de Laarderweg wordt wel benut voor de bouw van woningen.

Hoe wordt de link gemaakt tussen nieuwbouw (De Hilt) en school?
Antwoord: Vooral door invulling met groen (bomen, struiken e.d.) willen wij straks de verbinding maken. 

Waar gaat de jeu de boules baan heen?
Antwoord: Naar verwachting gaat de baan naar het Plantsoen. 

Verkeer

Parkeren op de Hasselaarlaan: Hoe wordt de parkeersituatie voor de nieuwe bewoners? Komt er voldoende plek, nu is er al een tekort met veel parkeren op straat. 
Antwoord:  Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen komen.

Hoe gaan de kinderen van de kiss & ride naar de school als ze de auto uitstappen? 
Antwoord: In het plan komt geen kiss & ride. Er komen wel parkeerplaatsen ten behoeve van halen en brengen van kinderen. Een deel van de parkeerplaatsen is aan een voetpad gesitueerd, een andere deel moet eerst over de weg heen steken om een voetpad te bereiken. Dit is op zich niet onveilig en komt bijvoorbeeld ook voor bij de Clusterschool. 

Hoe wordt omgegaan met de ontsluiting van de Hasselaarlaan? Kan de Veldweg gebruikt worden?
Antwoord: De ontsluiting van de Hasselaarlaan wijzigt niet. Ook komt er geen doorsteek naar de Veldweg voor motorvoertuigen. Wel voor fietsers, wandelaars en calamiteiten. Ten opzichte van de oude situatie neemt het aantal verkeersbewegingen af van maximaal 634 motorvoertuigen per etmaal naar 406 motorvoertuigen per etmaal.

Kan in de toekomst de Laarderweg ontlast worden?
Antwoord: Dit valt buiten de scope van de herontwikkeling van de locatie de Hilt. 

Wanneer wordt de Laarderweg aangepakt? 
Antwoord:  Over de vraag of en wanneer de Laarderweg wordt ‘aangepakt’ is geen besluit genomen.

Kunnen de ambulance, brandweer, politie wel goed bij de nieuwbouw huizen komen?
Antwoord: Ja.

Type huizen

Komen er ook seniorenwoningen die niet in een appartement zijn? (“tiny houses”= kleine senioren woningen).
Antwoord: Ja. De verkaveling is daarvoor aangepast. N.a.v. de bewonersbijeenkomst zijn in het plan acht seniorenwoningen met tuin opgenomen.

Kunnen seniorenwoningen dichtbij de faciliteiten komen? (In Zuidpolder zijn wel seniorenwoningen, maar te ver van faciliteiten vandaan – dat is niet goed).
Antwoord: Noordelijk van Hasselaarlaan 1b komt een rij met 8 seniorenwoningen. 

Komen er ook woningen voor mensen met een beperking?
Antwoord: Bij het cpo kan dat.

Hoe worden starterswoningen meegenomen in plan?
Antwoord: Het plan van het terrein van de Hilt en het plan voor de HSS voldoen samen aan de woonvisie. In het plan HSS zijn woningen voor starters opgenomen.

Komt er een zorgcomplex? 
Antwoord: Nee er komt geen zorgcomplex.

Proces, algemeen

Wat is de vierkante meterprijs van de kavels? (achterliggend: opbrengst betaalt mee aan HvE en Jeu de Boules baan)
Antwoord: Daar is nog geen besluit over genomen. Dat is voor de stedenbouwkundige verkaveling ook minder relevant. De plannen voor de Hilt en HSS moeten gezamenlijk voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie. 

Hoe gaat u om met proces? 
Antwoord: Nadat het stedenbouwkundige plan door de raad is vastgesteld, zal een ontwerpbestemmingsplan worden gemaakt, dat daarna door de raad zal worden vastgesteld. Tussentijds zal het plan weer tijdens een bewonersbijeenkomst met belanghebbenden worden besproken.

Hoe zorgt u dat het een integraal plan wordt (nu zien we alleen steen, wat is met groen/spelen)?
Antwoord: Het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt in voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en vervolgens een bestek. Later wordt minutieus vastgelegd waar groen en  verharding komt en aan welke eisen dat moet gaan voldoen. Hierbij willen wij ook omwonenden betrekken.

Is het proces niet veel te ambitieus?
Antwoord: Tijdens de informatieavond is al aangegeven, dat de planning inderdaad te ambitieus is. Daarom is er nu ook meer tijd genomen voor het verwerken van de inspraakreacties,

Wat is de gebiedsvisie precies? Hoe staat het in relatie tot de elementen (verkeer, groen) die nog niet zijn uitgewerkt?
Antwoord: Nu ligt een stedenbouwkundig plan voor. Dit is een plan op hoofdlijnen dat nog nader uitgewerkt moet worden.

Hoe is dit project in relatie tot stikstof? (We verwachten geen problemen. Voor ons geldt stikstof in relatie tot Naardermeer wat Natura 2000 gebied is). 
Antwoord: Recent zijn hiervoor onderzoeken gedaan voor de Zuidpolder. Bij de Zuidpolder waren er geen problemen, vandaar dat we dat hier ook verwachten. Er is opdracht verleend voor nader onderzoek.

Hoe worden de namen van de straten?
Antwoord: Daar is geen besluit over genomen.

Hoe wordt omgegaan met bouwschade bij bestaande bouw door de bouw van de huizen?
Antwoord: De aannemer zal voordat met de sloop of bouw wordt begonnen de woningen in kaart brengen waar een risico kan worden gelopen.  

Hoe mooi als er doorstroming gecreëerd wordt. 
Antwoord: Het is inderdaad de bedoeling dat er doorstroming wordt gerealiseerd. 

Advies Woonadviescommissie (WAC)

Een verkeersonderzoek te houden in het gebied naar het aantal verkeersbewegingen nu en in de toekomst. De omwonenden denken dat er bij meer bebouwing ook meer verkeersbewegingen zullen komen. Er zal misschien niet meer verkeer zijn, maar wel anders verdeeld over de dag.
Reactie: De cluster Verkeer heeft geadviseerd over deze locatie. Hieruit blijkt, dat de verkaveling verkeersveilig is. Ten opzichte van de oude situatie neemt het aantal verkeersbewegingen af van maximaal 634 motorvoertuigen per etmaal naar 406 motorvoertuigen per etmaal.

Het aantal parkeerplekken te inventariseren nu en voor de toekomst. 
Reactie: Uit het genoemde verkeersadvies is gebleken, dat de voorkeurs verkaveling voldoende ruimte voor parkeerplaatsen heeft ingeruimd. 

Een beeldkwaliteitsplan te maken. 
Reactie: Dit is een goede suggestie. We zullen dit in meenemen bij de verdere ruimtelijke procedure.

Onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een speelplek bij de modellen de Hilt. En te kijken daar een ontmoetingsplek voor bewoners bij te creëren.
Reactie: We hebben de verkaveling zodanig aangepast, dat er een speelveld blijft, dat  ook benut kan worden om elkaar te ontmoeten. Het klim en klauterbosje kan noordelijk van de parkeerplaatsen in het bestaande bosje worden gesitueerd.

Te onderzoeken of de doorgaande route Hasselaarlaan – Veldweg als 1-richtingsverkeers weg ingericht moet/kan worden, waarbij aanpassingen aan de hoek Veldweg – Laarderweg noodzakelijk zijn.  Daarbij moet worden aangetekend dat bij 1-richtingsverkeer niet alleen het verkeer van de nieuwe bebouwing, maar ook het verkeer van de bestaande bebouwing in de Hasselaarlaan over de Veldweg afgewikkeld moet worden. Een calamiteitenroute en een doorgang voor langzaam verkeer is een goede zaak.
Reactie: Gelet op de aantallen autoverkeer, een afname ten opzichte van de situatie met de Hilt, is het doortrekken van een weg (eenrichting) naar de Veldweg niet nodig. Wel zal een calamiteitenroute worden gemaakt. Voor langzaam verkeer komt er wel een verbinding tussen Hasselaarlaan en Veldweg.

Te onderzoeken of er snelheidsremmende maatregelen nodig zijn bij geen knip in de wegenstructuur. Geen knip geeft een rustiger straatbeeld.
Reactie: Omdat de wegen in het gebied relatief kort zijn, zijn verkeersremmende maatregelen niet nodig. Wel zal de T-kruising bij het begin van de Hasselaarlaan als verkeersplateau worden aangelegd.

De 3 groene bollen ten noorden van de parkeerplekken voor de Hasselbak te verkleinen en daarmee de kiss/ride strook te verruimen met 2 à 3 stopplekken (parkeerplekken voor korte duur, bijv. 10 minuten met blauwe zone, zodat er gehandhaafd kan worden), waardoor het verkeer kan doorstromen. De kiss/ride strook is nog niet duidelijk aangegeven en wellicht vraagt dat ook om nog een  andere ontsluiting van het schoolterrein aan de kant van deze strook/ de weg. Goede afspraken maken met de school over de dagelijkse gang van zaken is noodzakelijk.
Reactie: De (aangepaste) verkaveling gaat niet uit van een officiële kiss en ride strook. Er zijn voldoende parkeerplaatsen om kinderen naar school te brengen met de auto. Indien gewenst kunnen ouders hun kind tot vlakbij de school met de auto brengen via de 2 parkeerplaatsen, maar zijn kunnen dan alleen even stoppen en niet parkeren. 

De tweekappers en vrijstaande woningen zijn prima als afsluiting en overgang naar de woningen aan de Hasselaarlaan en de Laarderweg. Reactie:
Wij nemen hier nota van. In de aangepaste verkaveling zijn de twee-onder-een-kap-woningen bij Hasselaarlaan 1b overigens vervangen door lage seniorenwoningen. Ook deze woningen vinden wij een prima overgang richting de bestaande woningen.

Voor de twee blokken op de locatie van de Hilt adviseren wij deze te vervangen door rijwoningen aan de straatkant en 1 of 2 woonblokken voor senioren aan de kant van de school (Hobbitstee). Deze plek is bij uitstek geschikt voor senioren, omdat het centraal gelegen is. De huidige invuling lijkt meer op deze suggestie.
Reactie: Dit advies nemen wij over. Zie boven.

Qua duurzaamheid wordt geadvisserd om ook bio-diversiteit mee te nemen. Zoveel mogelijk groen behouden en snoeien i.p.v. verwijderen. Daarmee wordt ook aan de groenwens van de bewoners voldaan.
Reactie: Wij snappen deze wens, maar kunnen deze maar niet helemaal in acht nemen. Tussen de school en de oude Hilt blijft de groenstrook met water gehandhaafd. Het groen tussen Hasselaarlaan 72 en het te bouwen appartementengebouw zal grotendeels in tact blijven en in het gebied worden ook nieuwe bomen geplant. De bomen noordelijk van de woningen aan de Laarderweg moeten echter, gelet op hun omvang en hoogte wijken. Ter compensatie van het verlies van dit groen hebben/zullen wij de bewoners een of twee bomen aanbieden om deze in eigen tuin te plaatsen. 

De locatie van de Hilt is bij uitstek geschikt voor senioren, omdat deze locatie op gunstige afstand ligt van de voorzieningen. Aanbevolen wordt hier nul-treden woningen te realiseren in een kleinschalig gebouw, dan wel als kleinere woningen in de goedkope en middel dure koop. Op dit moment is dit een van de laatste, centraal gelegen, locaties die daarvoor geschikt is. Bij te weinig belangstelling  van senioren zouden deze woningen ook voor starters gebruikt kunnen worden. Wij adviseren het woonblok én het rijtje woningen in het huidige plan als nul-treden woningen uit te voeren en minder in doelgroepen te denken. Geadviseerd wordt te kijken naar het realiseren van een eenvoudige ontmoetingsplek voor bewoners in de plint van het woongebouw.
Reactie: De aangepaste verkaveling bevat 23 appartementen, 8 grondgebonden seniorenwoningen en een cpo. 
Hoe deze woningen zullen worden uitgevoerd, weten wij op dit moment nog niet. In een later stadium zullen wij de WAC daarbij betrekken.

Tweekappers en een enkele vrijstaande woning in de duurdere koopsector langs de rand sluiten goed aan bij de omgeving en zijn geschikt voor gezinnen en noodzakelijk i.v.m. de verwachte grondopbrengst. Samen ontstaat op deze manier een gemengde bouw met een gemengde bezetting.
Reactie: Deze conclusie delen wij.

Om doorstroming te bevorderen, zou de Alliantie voor de huurwoningen de Wooncoach kunnen inzetten.
Reactie: Dat is een goede suggestie die wij graag in overweging nemen. Voor deze verkaveling is het minder relevant.

Er zijn nu 3 Tiny Houses ingetekend op de groenstrook tussen de Hilt en de Hasselaarlaan. Daar heeft in het verleden ook een tijdelijk gebouw gestaan voor kinderopvang, mochten omwonenden bezwaar maken. Wel wordt geadviseerd de privacy te waarborgen en daarvoor de houtwallen en het groen te handhaven op deze plek.
Reactie: Deze locatie achten wij geschikt voor een project van collectief particulier opdrachtgeverschap. Daar is vanuit Eemnes behoefte aan. De exacte invulling moet nog nader worden uitgewerkt. Wij nemen uw advies over privacy en het behoud van de houtwallen en het groen graag ter harte.