Advies Woonadviescommissie en de gemeentelijke beoordeling HSS

De Woonadviescommissie heeft in 2017 een reactie gestuurd op de toenmalige conceptverkavelingen voor de HSS en De Hilt. Voor hun reactie op de huidige conceptverkavelingen hebben zij gebruik gemaakt van de oude reactie.

Algemeen advies WAC

 1. Een verkeersonderzoek te houden in het gebied naar het aantal verkeersbewegingen nu en in de toekomst. 
 2. Het aantal parkeerplekken te inventariseren nu en voor de toekomst. 
 3. Een beeldkwaliteitsplan te maken. 
 4. Onderzoek te doen naar de aanwezigheid van kindlinten.

Reactie gemeente

 1. Er wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd bij zowel de HSS als de Hilt.
 2. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek zijn het aantal parkeerplaatsen opgenomen in de verkavelingen.
 3. Voor beide locaties zal een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld.
 4. Een onderzoek naar kindlinten is in de planning. 

Hink Stap Sprong

 1. Gedacht wordt aan de onderkant rijwoningen en aan de kant van de Eemhof 1 of 2 woonblokken. Dit is meegenomen in het huidige plan.
 2. In dit gebied kan ook een nieuwe speelvoorziening gerealiseerd worden in de vorm van een klim- en klauterpark in combinatie met een waterspeelplaats, aangezien er al veel groen en water aanwezig is. Nu het om 1 woonblok gaat, kan hier ook gekeken worden om een ontmoetingsplek te maken voor bewoners. Dat bevordert de sociale cohesie en er is voldoende groen om dat te realiseren.

Reactie gemeente

 1. Aan deze wens wordt voldaan in het verkavelingsplan.
 2. Een speelplek is vlakbij de HSS en zal daarom niet in dit gebied worden gemaakt. In overleg met de Alliantie zal bekeken worden of een ontmoetingsplek voor bewoners meegenomen kan worden bij het woonrijp maken van het gebied c.q. of het maken van een ontmoetingsplek zinvol is.

Aanvullingen n.a.v. tweede visie Hilt/HSS - november 2017

 1. Opmerking n.a.v. het onderzoek naar een verzorginshuis op deze plek. Eemnes beschikt over 2 gebouwen die ontwikkeld zijn voor wonen met zorg, t.w. de Raadsvore en de Ploegvore. Bij gebrek aan een zorgverlener en te weinig aanvragen voor wonen met zorg zijn deze gebouwen thans in gebruik als gewone appartementsgebouwen. Derhalve adviseren wij voor de gebiedsvisie een aantal levensloopbestendige woningen te ontwikkelen i.p.v. nog een gebouw voor wonen met zorg.
 2. Parkeren/Kiss-Ride strook: hiervoor adviseren wij de ervaringen van de Clusterschool en de bewoners van het Vierkante Bosje mee te laten wegen.
 3. Positief zijn duurzaamheidsontwikkelingen in dit plan.
 4. Naast duurzaamheid wordt geadvisserd om ook bio-diversiteit mee te nemen. Zoveel mogelijk groen behouden en snoeien i.p.v. verwijderen. Daarmee wordt ook aan de groenwens van de bewoners voldaan.

Reactie gemeente

 1. Bij beide locaties komen appartementen die (in principe) levensloopbestendig zijn.
 2. Voor de locatie Hilt zal nader verkeersonderzoek worden gedaan. De kiss-ride locatie wordt daarin meegenomen.
 3. Vka.
 4. Wij zullen nader aandacht besteden aan de bio-diversiteit.

 
Aanvullingen herontwikkeling Hilt /HSS - februari 2019

 1. Voor de locatie HSS geldt dat 1-2 kleinschalige appartementsgebouwen in de goedkope en middel dure huursector geschikt zijn voor starters, maar ook voor senioren en de rijwoningen voor gezinnen. Voor zowel de appartementen als de rijwoningen kan de vrije sector overwogen worden als er al voldoende sociale en middel dure huurwoningen gerealiseerd zijn. 
 2. Beide locaties voldoen uiteraard aan de laatste duurzaamheidseisen.
 3. Tevens is ook voor deze inbreidingslocaties van belang te onderzoeken hoe regels toegepast kunnen worden, zodat mensen echt geholpen worden. Denk ook aan mensen met een beperking.
 4. Om doorstroming te bevorderen, zou de Alliantie voor de huurwoningen de Wooncoach kunnen inzetten.
 5. Ook in gesprek gaan met de Alliantie over het splitsen van enkele, grote eengezinswoningen wordt aanbevolen. Zo kunnen een senior en een starter, twee starters of twee spoedzoekers misschien snel geholpen worden. De Wooncoach zou naar matches kunnen kijken.
 6. Als laatste is er de mogelijkheid om de Heijmans One in te zetten als tijdelijke woning voor starters, spoedzoekers en statushouders. Deze tiny woning hoeft niet aan het bouwbesluit te voldoen, is verplaatsbaar, maar ziet er van buiten en van binnen als een normale woning uit. Uit reacties van bewoners blijkt dat zij uiterst tevreden zijn over deze woning, die snel gebouwd kan worden. Er zijn nu 3 Tiny Houses ingetekend op de groenstrook tussen de Hilt en de Hasselaarlaan. Daar heeft in het verleden ook een tijdelijk gebouw gestaan voor kinderopvang, mochten omwonenden bezwaar maken. Wel wordt geadviseerd de privacy  te waarborgen en daarvoor de houtwallen en het groen te handhaven op deze plek.

Reactie gemeente:

 1. Voor het type te bouwen woningen is de Woonvisie uitgangspunt. Hieraan wordt op dit moment voldaan.
 2. Uitgangspunt is inderdaad om te voldoen aan recente duurzaamheidsvereisten.
 3. Onduidelijk is wat de WAC hier precies mee bedoelt. 
 4. Wij zullen dit aan de Alliantie voorleggen.
 5. Het splitsen van grote huurwoningen in 2 woningen is relatief erg duur. Maar wij zullen de optie aan de Alliantie meegeven.
 6. Er is voor de locatie waar de 3 tiny houses zijn ingetekend, belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap vanuit Eemnes. Het gaat om de realisatie van meerdere kleine en lage woningen. De locatie is hiervoor geschikt. Hierbij zal een goede inpassing met groen en voldoende privacy naar de achterburen van groot belang zijn.