Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wil laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen plaatsen of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari 2024 alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente.

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hierover zorgen, wensen of ideeën hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningsaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in uw buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.

Tot 1 januari 2024 geldt

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet, dan geldt de volgende regel. Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neemt u dan contact op met info@eemnes.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met info@eemnes.nl

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u daarbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee vanaf het begin; van plan tot de oplevering, en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen precies op de momenten dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de eisen voldoet. Vanaf 1 januari moet u bij bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger inschakelen. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. 

Animatie van de Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.