Omgevingsvisie

Hoe kunnen we van Eemnes een plek maken waar het nog prettiger is om te wonen en leven? Als gemeente gaan we dit vastleggen in een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we in ons dorpscentrum, onze woonwijken, de bedrijventerreinen en buitengebieden willen behouden en wat we willen verbeteren of versterken.

Onderwerpen die in de visie aan bod komen zijn bijvoorbeeld wonen, werken, recreëren, ontmoeten, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, milieubelasting, veiligheid en gezondheid. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed komen aan bod. De Omgevingsvisie wordt een bron van inspiratie. Het vormt de basis voor het ondersteunen en goedkeuren van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

De gemeente is vanuit de Omgevingswet verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie is ook de basis voor het Omgevingsplan dat we later opstellen. Dit Omgevingsplan vervangt op termijn alle bestemmingsplannen in Laren. 

Meedenken over de omgevingsvisie
In het najaar van 2023 is de gemeente gestart met het maken van de Omgevingsvisie. We nodigen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om hierover mee te denken. Meer informatie hierover is te vinden op www.toekomstbelgemeenten.nl 

Contourendocument
Als voorbereiding hierop is in februari 2022 het contourendocument afgerond met als basis de Leefomgevingsfoto. Het contourendocument bevat thema's, opgaven en strategische vraagstukken die als input dienen voor de Omgevingsvisie.

Het contourendocument is tot stand gekomen op basis van de Toekomstvisie voor Eemnes. Hiervoor hebben we in 2020 en 2021 ideeën opgehaald bij bewoners en ondernemers.