Privacyverklaring

Binnen de gemeente Eemnes werken we veel met persoonlijke gegevens van inwoners en organisaties waarmee we samenwerken. We verzamelen deze gegevens om onze wettelijke en publieke taken goed te kunnen uitvoeren en om u van dienst te kunnen zijn. U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen. Hoe we dit waarborgen kunt lezen in onze privacyverklaring.

U heeft er recht op dat de gemeente Eemnes zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. Daarnaast heeft de gemeente Eemnes een eigen privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Als u gebruikmaakt van onze diensten of producten dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld persoonlijk aan een medewerker van de gemeente Eemnes, via een formulier op deze website, of telefonisch. Zoals:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Datum huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap
 • Kentekennummer 
 • Foto's

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt:

 • Medische gegevens
 • Nationaliteit
 • Verblijfsstatus
 • Financiële informatie
 • Strafrechtelijk verleden
 • Seksuele geaardheid
 • Godsdienst

Waarom is dat nodig?

De genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Voor het beoordelen van uw aanvraag 
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om post naar u te sturen

Wij hebben hier een doel en een wettelijke grondslag voor nodig. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Gemeente Eemnes heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Wie zijn de verantwoordelijken?

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad.

Er zijn onderdelen van de gemeente die een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben. Dit is in ieder geval de Rekenkamer BEL. Deze organisatie controleert vanuit zijn eigen rol de BEL-gemeenten. In het kader van de uitoefening van hun wettelijke taak ontvangen zij persoonsgegevens van de BEL-gemeenten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gemeente Eemnes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Gemeente Eemnes zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Eemnes blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG kent verschillende privacyrechten waarop u aanspraak kunt maken:

 • Inzage: u heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien.
 • Rectificatie (correctie): kloppen de gegevens niet die de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u deze laten aanpassen of aanvullen.
 • Vergetelheid: in een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij wel bewaren op basis van wettelijke bepalingen.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Dataportabiliteit: in een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere organisatie.
 • Beperking van de verwerking: u heeft het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Menselijke blik: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Als u denkt dat de gemeente een geautomatiseerd besluit over u heeft genomen.

U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door de gemeente te controleren. U kunt een verzoek sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Eemnes, via het algemene nummer 14 035 of via fg@belcombinatie.nl.

Beveiliging

Gemeente Eemnes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Eemnes, via het algemene nummer 14 035 of via fg@belcombinatie.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via het algemene nummer 14 035 of via info@belcombinatie.nl.  

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Eemnes of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG) van de gemeente, via het algemene nummer 14 035 of via fg@belcombinatie.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht in Nederland op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Gemeente Eemnes gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Zie ook

Lees op de pagina Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens hoe u een verzoek tot geheimhouding van uw gegevens kunt doen bij de gemeente Eemnes.