Commissies en de Ronde

De gemeente wil graag weten wat u vindt van de plannen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarom kunt u de vergaderingen bijwonen en eventueel inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Bij sommige plannen gaat de inspraak via formele inspraakprocedures. Zoals bij plannen voor de openbare ruimte. Bij een formele inspraakprocedure kunt u de plannen tijdens een bepaalde periode bekijken en een reactie geven.

Commissievergadering

Dit is een voorbereidende vergadering voor raads- en burgerleden. In de commissievergadering laten de raadsleden zich nader informeren door het college, wisselen onderling hun standpunten uit met als doel een advies te formuleren voor de raad. Ook inwoners en andere mensen die belang hebben bij het onderwerp kunnen inspreken. 

Besluitvorming vindt later plaats in de raadsvergadering.

Commissies

Gemeente Eemnes heeft 2 commissies:

  • Commissie Ruimte: hier worden alle onderwerpen behandeld over de inrichting van de openbare ruimte, het openbaar groen, wegen en verkeer, milieu en duurzaamheid.
  • Commissie Bestuur, Samenleving en Middelen: hier komen onderwerpen aan bod die gaan over algemeen bestuurlijk en juridische zaken, sociale zaken en financiën.

De Ronde

De Ronde is een informerende en oriënterende bijeenkomst voor raads- en burgerleden. Ook inwoners en andere mensen die belang hebben bij het onderwerp kunnen deelnemen.

Inspreken

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering of de Ronde, meldt u zich dan aan bij de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@eemnes.nl
U kunt niet inspreken over:

  • Besluiten waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft gestaan
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen 
  • Onderwerpen waarover een klacht is of klacht kan worden ingediend
  • Onderwerpen waarbij eerder de gelegenheid is geweest om in te spreken tijdens raadsvergaderingen, commissievergaderingen en De Ronde

Meer informatie

Bekijk wanneer er commissievergaderingen, de Ronde en raadsvergaderingen zijn.