Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de leden van de gemeenteraad en de vaste raadscommissies bij hun werk. De griffie faciliteert de raadsleden op secretarieel, procesmatig, procedureel en inhoudelijk gebied. Ook verstrekt de griffie informatie met betrekking tot de raad aan inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden en betrokkenen bij de gemeentelijke politiek.

Wat doet de griffier?

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De belangrijkste taak van de griffier is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en raadscommissies (de Ronde en de commissies Ruimte en BSM (Bestuur, Samenleving en Middelen). 

De griffier:

  • Zorgt ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid
  • Stelt de concept-agenda op en (zorgt ervoor dat de raads- en commissieleden de benodigde stukken tot hun beschikking hebben voor de vergadering) 
  • Ondersteunt en adviseert de voorzitter van de raad, presidium en de commissies bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • Helpt raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen 
  • Is het aanspreekpunt voor alle zaken die de gemeenteraad betreffen

Contact 

De griffier en griffie zijn gehuisvest in het gemeentehuis, Zuidersingel 1, Eemnes. De griffie is bereikbaar via: