Eemnes zet in op substantiële opwek zonne-energie

Begin dit jaar maakte de provincie Utrecht bekend dat onze gemeente is aangemerkt als één van de zoeklocaties voor windenergie. De provincie gaf daarbij aan te onderzoeken of er windturbines geplaatst kunnen worden nabij het knooppunt A27/A1. Energieopwekking met windturbines heeft niet de voorkeur in onze gemeente. In de raadscommissie van 15 april 2024 is duidelijk aangegeven dat Eemnes in wil zetten op de opwek van zonne-energie als alternatief voor windturbines.

Substantieel bod om energie op te wekken

Uit een analyse van een extern adviesbureau blijkt dat er als alternatief mogelijkheden voor locaties zijn in onze gemeente om zonne-energie op te wekken. We moeten de provincie Utrecht dan wel een substantieel en robuust bod doen dat qua energieopwekking in de richting gaat van de opwekpotentie van twee windturbines (ca. 43 GWh). Dat betekent dat we gaan onderzoeken waar voldoende zonne-energie op land aangelegd kan worden. 

Locaties zonnevelden

In de commissievergadering van 15 april 2024 gaven leden van alle politieke partijen hun wensen en bedenkingen bij het opiniërende voorstel van het college van B&W om in te zetten op opwek van zonne-energie op land. Twee locaties zullen hiervoor verder worden onderzocht. Dat gaat om het gebied ten zuiden van de kern van Eemnes en het gebied tussen knooppunt Eemnes en de gemeentegrens van Baarn. 

Hoe nu verder?

De provincie Utrecht wil van de zeven gemeenten in de RES-regio Amersfoort (RES staat voor Regionale Energiestrategie) een voorstel ontvangen op welke manier zij energie gaan opwekken en de gestelde doelen gaan halen. Op woensdag 17 april 2024 vond hierover een regiobrede raadsbijeenkomst plaats in Amersfoort. De gemeenten gaan nu verder uitwerken hoe we gezamenlijk het energie-bod kunnen halen. Concreet betekent het dat de gemeenteraad van Eemnes op 8 juli 2024 een raadsbesluit zal nemen over energieopwekking in Eemnes om bij te dragen aan het RES-doel voor 2030.

Advies burgerforum

In 2023 organiseerden wij een burgerraadpleging onder alle Eemnesers over energieopwekking via zon en wind. De raadpleging bestond onder andere uit een vragenlijst en een afvaardiging van 30 Eemnessers die deelnamen in een burgerforum. Dit forum stelde een advies op over hernieuwbare energie. De kern van het advies is dat windenergie de minst populaire vorm van duurzame energieopwekking is voor Eemnessers. Ook geeft het burgerforum een aantal aandachtspunten mee als er gekozen wordt voor zon op land, zoals aandacht voor landschappelijke inpassing, het zorgvuldig afwegen van agrarische belangen en het volgen van een zorgvuldig proces. Het college van B&W vindt het belangrijk om het advies van het burgerforum stevig mee te laten wegen in de besluitvorming rondom energieopwekking.

Meer informatie

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze gemeentelijke communicatiekanalen (Rotonde, digitale nieuwsbrief en onze website).
De behandeling van het voorstel in de commissievergadering van 15 april 2024 kunt u hier terugluisteren: Commissie BSM 
De raadsbijeenkomst van de RES-regio op woensdag 17 april 2024 kunt u terugkijken en luisteren op de website van de Regio Amersfoort